Doręczenie decyzji ZUS listem zwykłym

Katarzyna Mrozowska11 października 2017Komentarze (0)

Doręczenie decyzji przez organ rentowy ma kluczowe znaczenie dla strony. Od tego momentu liczy się bowiem termin na wniesienie odwołania od decyzji ZUS.

Doręczenie decyzji ZUS

doręczenie decyzji ZUS listem zwykłymDoręczenie decyzji przez organ rentowy następuje na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. ZUS powinien zatem doręczyć decyzję stronie za pokwitowaniem przez operatora pocztowego. Może to zrobić także przez swoich pracowników lub przez inne upoważnione osoby lub organy. W praktyce najczęściej spotykane jest doręczenie decyzji i innych pism pocztą, przesyłką poleconą.

W przypadku nieobecności adresata pismo doręcza się, za pokwitowaniem, dorosłemu domownikowi, sąsiadowi lub dozorcy domu, jeżeli osoby te podjęły się oddania pisma adresatowi (tzw. doręczenie zastępcze). O doręczeniu pisma w ten sposób, zawiadamia się adresata, umieszczając zawiadomienie w oddawczej skrzynce pocztowej, a gdy nie jest to możliwe, w drzwiach mieszkania. Odbierający pismo potwierdza doręczenie mu pisma swoim podpisem ze wskazaniem daty doręczenia.

Jeśli doręczenie w powyższy sposób nie jest możliwe, stosuje się dobrze znaną wszystkim formę awizo.

W powyższych przypadkach nie ma żadnych wątpliwości, kiedy decyzja ZUS została doręczona, a co za tym idzie czy odwołanie od decyzji zostało złożone  w ustawowym terminie, czy już po jego upływie.

Doręczenie decyzji ZUS listem zwykłym

Problem pojawia się w sytuacji, gdy ZUS wysyła decyzję listem zwykłym, czyli w zdecydowanej większości przypadków. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, a dokładnie art 71a, przewiduje taką możliwość doręczenia jako wyjątek od ogólnej zasady doręczania decyzji przesyłką poleconą. Doręczenie listem zwykłym będzie zatem skuteczne, jednak wykazanie daty doręczenia może nastręczać wiele trudności, o ile w ogóle będzie możliwe.

Nie ma jednak powodów do obaw, gdyż regulacja ta nie wywołuje negatywnych konsekwencji dla strony postępowania. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości i chwili doręczenia decyzji stronie, ciężar dowodu spoczywa na ZUS. A zatem w razie sporu to organ musi udowodnić, kiedy, komu i czy w ogóle pismo zostało doręczone. 

Przykładowo: Pani Joanna w dniu 15 września wyjęła ze skrzynki decyzję ZUS przesłaną jej listem zwykłym. Na kopercie widniała data stempla pocztowego – 2 sierpnia. W dniu 5 października złożyła odwołanie od tejże decyzji. ZUS nie będzie wnosił o odrzucenie odwołania jako spóźnionego, gdyż nie będzie w stanie wykazać, kiedy decyzja faktycznie została doręczona Pani Joannie. Może jedynie wykazać, kiedy przesyłka została przekazana do wysyłki, co jest kwestią zupełnie różną od kwestii doręczenia decyzji.

Doręczenie decyzji ZUS listem zwykłym nie może zatem szkodzić stronie uniemożliwiając jej skuteczne zaskarżenie wydanej decyzji. Wszelkie zaś wątpliwości dotyczące daty doręczenia decyzji powinny być zawsze rozstrzygane na korzyść strony. ZUS wysyłając decyzję listem zwykłym, czyni to więc na własną odpowiedzialność z wszelkimi negatywnymi dla niego konsekwencjami.

O odwołaniu od decyzji ZUS po terminie przeczytasz tutaj.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 733 730 870e-mail: kontakt@michalpankiewicz.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Michał Pankiewicz & Współpracownicy Kancelaria Prawna Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Michał Pankiewicz & Współpracownicy Kancelaria Prawna z siedzibą w Krakowie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kontakt@michalpankiewicz.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: