Likwidacja pracodawcy a zasiłek macierzyński

Katarzyna Mrozowska08 sierpnia 2017Komentarze (0)

Zgodnie z generalna zasadą wynikającą z art. 177 kodeksu pracy, pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy (zwolnienie dyscyplinarne). Kobieta w okresie ciąży objęta jest bowiem szczególną ochroną. Jak w przypadku każdej zasady, również od tej przewidziane są wyjątki. Otóż rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę za wypowiedzeniem w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego jest możliwe, a to w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy.

Likwidacja pracodawcy a świadczenia z ZUS

Możliwość rozwiązania umowy o pracę z pracownicą w ciąży z powodu likwidacji pracodawcy nie oznacza jednak, że zostaje ona na przysłowiowym lodzie. W takim przypadku ustawa zasiłkowa przewiduje bowiem następujące rozwiązania:

1/ pracownicy, z którą rozwiązano stosunek pracy w okresie ciąży z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy i której nie zapewniono innego zatrudnienia, przysługuje do dnia porodu zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego (art. 30 ust. 3 ustawy zasiłkowej). Jest to szczególne świadczenie wypacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych do dnia poprzedzającego poród. Zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego wynosi 100% podstawy jego wymiaru. Warunkiem wypłaty tego świadczenia jest nie zapewnienie zwalnianej pracownicy innego zatrudnienia. Obowiązek zapewnienia innego zatrudnienia spoczywa zaś na pracodawcy.

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 17.06.2011, II UK 374/10 wskazał, że przez „zapewnienie innego zatrudnienia”, o którym mowa w art. 30 ust. 3 ustawy zasiłkowej należy rozumieć przedstawienie pracownicy w okresie ciąży realnej propozycji nawiązania stosunku pracy na stanowisku odpowiadającym jej kwalifikacjom zawodowym, niestanowiącego zagrożenia dla stanu ciąży i uwzględniającego jej sytuację osobistą oraz rodzinną. Obowiązek zapewnienia innego zatrudnienia nie polega zatem na wskazaniu przez pracodawcę jakiegokolwiek dowolnego zatrudnienia. Niespełnienie powyższych warunków uprawnia pracownicę do odmowy przyjęcia proponowanego zatrudnienia, bez utraty prawa do zasiłku przewidzianego w art. 30 ust. 3 ustawy zasiłkowej.

2/ po urodzeniu dziecka – od dnia porodu – przysługuje zasiłek macierzyński (art. 30 ust. 1 ustawy zasiłkowej).

Regulacje te maja na celu zagwarantowanie środków pieniężnych z zasiłku macierzyńskiego dla pracownicy, która była w ciąży w okresie trwania ubezpieczenia, a która urodziła dziecko po jego ustaniu ze względu na ogłoszenie upadłości lub likwidację pracodawcy (por. wyrok Sądu Okręgowego w Elblągu z dnia 25 października 2013 r. IV Ua 12/13).

Jeśli zatem jesteś w ciąży, a Twój pracodawca został zlikwidowany, otrzymasz do dnia porodu zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego (chyba, że pracodawca zapewni Ci inne zatrudnienie dające uprawnienia do wszelkich świadczeń), a po urodzeniu dziecka zasiłek macierzyński. W sferze uprawnień „macierzyńskich” likwidacja pracodawcy nie zmienia zatem praktycznie nic.

Co istotne, także likwidacja pracodawcy już w trakcie pobierania zasiłku macierzyńskiego nie wpływa w żaden sposób na prawo do tego świadczenia.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: