Likwidacja pracodawcy a zasiłek macierzyński

Katarzyna Mrozowska08 sierpnia 2017Komentarze (0)

Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy (zwolnienie dyscyplinarne).

Kobieta w okresie ciąży objęta jest bowiem szczególną ochroną. Jak w przypadku każdej zasady, również od tej przewidziane są wyjątki. Otóż rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę za wypowiedzeniem w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego jest możliwe, a to w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy.

Likwidacja pracodawcy a zasiłek macierzyński

Rozwiązanie umowy o pracę z pracownicą w ciąży z powodu likwidacji pracodawcy nie oznacza jednak, że zostaje ona na przysłowiowym lodzie. W takim przypadku ustawa zasiłkowa przewiduje bowiem następujące rozwiązania:

1/ pracownicy, z którą rozwiązano stosunek pracy w okresie ciąży z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, przysługuje do dnia porodu zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego. Jest to szczególne świadczenie wypacane przez ZUS do dnia poprzedzającego poród. Wynosi ono 100% podstawy wymiaru zasiłku. Warunkiem wypłaty tego świadczenia jest nie zapewnienie zwalnianej pracownicy innego zatrudnienia (art. 30 ust. 3 ustawy zasiłkowej). Obowiązek zapewnienia innego zatrudnienia spoczywa zaś na pracodawcy.

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 17.06.2011, II UK 374/10 wskazał, że przez „zapewnienie innego zatrudnienia”, o którym mowa w art. 30 ust. 3 ustawy zasiłkowej należy rozumieć przedstawienie pracownicy w okresie ciąży realnej propozycji nawiązania stosunku pracy na stanowisku odpowiadającym jej kwalifikacjom zawodowym, niestanowiącego zagrożenia dla stanu ciąży i uwzględniającego jej sytuację osobistą oraz rodzinną. Obowiązek zapewnienia innego zatrudnienia nie polega zatem na wskazaniu przez pracodawcę jakiegokolwiek dowolnego zatrudnienia. Niespełnienie powyższych warunków uprawnia pracownicę do odmowy przyjęcia proponowanego zatrudnienia, bez utraty prawa do zasiłku przewidzianego w art. 30 ust. 3 ustawy zasiłkowej.

2/ po urodzeniu dziecka – od dnia porodu – przysługuje zasiłek macierzyński (art. 30 ust. 1 ustawy zasiłkowej).

Jeśli zatem jesteś w ciąży, a Twój pracodawca został zlikwidowany, otrzymasz do dnia porodu zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego (chyba, że pracodawca zapewni Ci inne zatrudnienie dające uprawnienia do wszelkich świadczeń), a po urodzeniu dziecka zasiłek macierzyński. W sferze uprawnień „macierzyńskich” likwidacja pracodawcy nie zmienia zatem praktycznie nic.

Co istotne, także likwidacja pracodawcy już w trakcie pobierania zasiłku macierzyńskiego nie wpływa w żaden sposób na prawo do tego świadczenia.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Michał Pankiewicz & Współpracownicy Kancelaria Prawna Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Michał Pankiewicz & Współpracownicy Kancelaria Prawna z siedzibą w Krakowie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kontakt@michalpankiewicz.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: