Odwołanie od decyzji ZUS po terminie

Katarzyna Mrozowska09 października 20172 komentarze

Złożenie odwołania od decyzji ZUS po terminie, nie musi oznaczać  końca sprawy. Tak było w przypadku Pani Zofii, która złożyła odwołanie 6 tygodni po upływie  ustawowego terminu, a mimo to sąd rozpatrzył odwołanie i przyznał jej zasiłek chorobowy.

Odwołanie od decyzji ZUSOdwołania od decyzji organów rentowych wnosi się na piśmie do organu, który wydał zaskarżoną decyzję lub do protokołu sporządzonego przez ten organ, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji. Organ rentowy przekazuje niezwłocznie odwołanie wraz z aktami sprawy do sądu.

Odwołanie od decyzji ZUS po terminie

Odwołanie wniesione po upływie miesięcznego terminu podlega odrzuceniu, co oznacza, że nie będzie w ogóle rozpatrywane merytorycznie. Sąd może jednak nie uwzględnić przekroczenia terminu. Dzieje się tak jednak pod pewnymi warunkami: po pierwsze – jeżeli opóźnienie nie jest nadmierne, po drugie – jeśli nastąpiło z przyczyn niezależnych od odwołującego się (art. 477(9) § 3 k.p.c.). Co istotne, obie te przesłanki muszą wystąpić łącznie.

Ocena, czy przekroczenie terminu było nadmierne i czy przekroczenie terminu nastąpiło z przyczyn niezależnych od odwołującego się, jest pozostawiona uznaniu sądu. Sąd z urzędu sprawdza zatem, czy strona zachowała termin do wniesienia odwołania, jeśli nie – ocenia rozmiar i przyczyny opóźnienia.

Kiedy opóźnienie jest nadmierne?

Przepisy nie formułują żadnych wskazówek pozwalających na przyjęcie, kiedy opóźnienie jest nadmierne. Trzeba zatem sięgnąć do orzecznictwa sądów. Zdaniem Sądu Najwyższego nadmierne jest opóźnienie wynoszące np.:

  • 18 miesięcy (postanowienie SN z dnia 29.09.1999 r. II UKN 490/99)
  • 13 miesięcy (postanowienie SN  z dnia 18.12.1998 r. II UKN 561/98)
  • 6 miesięcy (postanowienie SN z dnia 22.04.1997 r., II UKN 61/97)

Każda sprawa oceniania jest przez sąd indywidualnie w zależności od okoliczności, ale generalnie można wskazać, że nadmierny będzie okres przekraczający co najmniej 2 miesiące licząc, do dnia kiedy odwołanie powinno być złożone.

Kiedy przyczyny opóźnienia mogą być uznane za niezależne od odwołującego?

Za przyczyny uchybienia terminu niezależne od odwołującego się można uznać: długotrwałą chorobę, pobyt za granicą, tymczasowe aresztowanie, nieznajomość prawa, nieporadność, wprowadzenie w błąd przez organ rentowy, nagłą niedyspozycję pełnomocnika, niemożliwą do przewidzenia i uniemożliwiającą mu poszukiwanie zastępstwa, itp. Nie ma przy tym znaczenia wina odwołującego.

Jeśli zatem z powodu poważniej choroby odwołujący złoży odwołanie od decyzji ZUS miesiąc po terminie, istnieje spora szansa, że sąd odwołanie takie uwzględni.

Warto także wskazać, że przytoczony na początku przepis art. 477(9) § 3 k.p.c. stanowi samodzielną podstawę nieuwzględnienia przez sąd przekroczenia terminu na wniesienie odwołania od decyzji ZUS. Nie trzeba zatem składać dodatkowego wniosku o przywrócenie terminu na złożenie odwołania, a jedynie w treści odwołania wskazać, dlaczego odwołanie nie zostało wniesione w terminie.

Na zakończenie jeszcze jedna kwestia. Każda decyzja, w tym decyzja ZUS, powinna zawierać pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie. Błędne pouczenie w decyzji co do prawa odwołania nie może szkodzić stronie, która zastosowała się do tego pouczenia. Odwołanie wniesione przez stronę w terminie błędnie wskazanym w pouczeniu zawartym w decyzji jest odwołaniem skutecznie wniesionym (wyrok NSA z 20 lipca 2010 r., I OSK 840/10).

*****

Poczytaj także o:

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 733 730 870e-mail: kontakt@michalpankiewicz.pl

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Elżbieta Październik 10, 2017 o 00:47

Pani Mecenas, moje odwołanie od decyzji ZUS po terminie jest już ponad 30 dni. Czy w takim razie mam szanse na rozpatrzenie mojej sprawy ponownie?

Sama nie wiem –
Pozdrawiam Panią,
Ela.

Odpowiedz

Katarzyna Mrozowska Październik 11, 2017 o 16:27

Witam, jest szansa na przyjęcie i rozpatrzenie Pani odwołania, mimo że zostanie złożone po terminie. Trzeba tylko wyjaśnić, dlaczego nastapiło opóźnienie.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Michał Pankiewicz & Współpracownicy Kancelaria Prawna Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Michał Pankiewicz & Współpracownicy Kancelaria Prawna z siedzibą w Krakowie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kontakt@michalpankiewicz.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: