Dowód z opinii biegłego w sprawach o rentę

Katarzyna Mrozowska16 października 2017Komentarze (0)

Dowód z opinii biegłego to jeden z głównych dowodów przeprowadzanych w sprawach o rentę. Stwierdzenie niezdolności do pracy, jej stopnia i daty początkowej wymaga bowiem wiadomości specjalnych, jakimi dysponuje biegły. Pisałam o tym tutaj.

Dowód z opinii biegłego w sprawach o rentę

Dowód z opinii biegłego w sprawach o rentę

Dopuszczenie dowodu z opinii biegłego następuje w drodze postanowienia sądu. W postanowieniu tym sąd wskazuje, na jakie pytania powinien odpowiedzieć biegły w swojej opinii. Pytania te zazwyczaj formułowane są w następujący sposób:

 • czy odwołujący, posiadający kwalifikacje jak w aktach ZUS, nadal nie jest zdolny do pracy zarobkowej?
 • czy odwołujący nie jest zdolny do pracy częściowo (tj. utracił w znacznym stopniu zdolność do pracy dotychczas wykonywanej lub zgodnej z poziomem posiadanych kwalifikacji)?
 • czy odwołujący nie jest zdolny do pracy całkowicie (tj. utracił zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy)?
 • czy stwierdzona niezdolność do pracy jest okresowa, czy trwała?
 • kiedy powstała (częściowa/całkowita) niezdolność do pracy?
 • przez jaki okres niezdolność będzie trwać?
 • w przypadku stwierdzenia zdolności do pracy, wskazać, na czym polega poprawa stanu zdrowia w stosunku do badania lekarzy ZUS stwierdzającego wcześniejszą niezdolność do pracy?

Sąd może ponadto zażądać odpowiedzi na pytanie, czy w ocenie biegłego, na podstawie dokumentacji leczenia oraz wyników badań własnych, zachodzi dodatkowo potrzeba badania przez biegłego innej specjalności. Sąd zakreśla także termin na sporządzenie opinii. Zazwyczaj jest to jeden miesiąc od daty wykonania badania.

W jednej sprawie sąd, w celu oceny stanu zdrowia osoby zainteresowanej, może dopuścić dowód z opinii kilku biegłych rożnych specjalności. W takim przypadku każdy z biegłych sporządza własną opinię. Sąd może wskazać także w postanowieniu, że biegli powinni sporządzić jedną opinię łączną.

Co powinna zawierać opinia biegłego?

Biegły wydaje opinię po analizie zapisów w dokumentacji leczenia w poradniach specjalistycznych, wyników badań, rehabilitacji leczniczej i zawodowej oraz danych z wywiadu środowiskowego, tj. dokumentów znajdujących się w aktach sprawy. Powinien ponadto przeprowadzić bezpośrednie badanie osoby zainteresowanej. W opinii powinno znaleźć się także odniesienie do wyników badań Komisji Lekarskiej ZUS, ewentualnie wcześniejszego orzecznictwa organu rentowego.

Każda prawidłowo sporządzona opinia powinna być wyczerpująca i odnosić się do wszystkich kwestii zawartych w tezie dowodowej postanowienia sądu. Powinna zatem zawierać:

 • sprawozdanie z dokonanych czynności – biegły wskazuje, jakie dokumenty poddał analizie, jakie badania przeprowadził,
 • odpowiedzi na postawione biegłemu przez sąd pytania – biegły powinien w opinii zawrzeć odpowiedź na wszystkie postawione przez sąd pytania. Odpowiedzi powinny być jednoznaczne i kategoryczne, tak by sąd nie miał wątpliwości co do stanowiska biegłego,
 • końcowe wnioski opinii,
 • uzasadnienie – pozwalające na sprawdzenie przez sąd logicznego toku rozumowania biegłego. Uzasadnienie powinno być sformułowane w sposób przystępny i zrozumiały także dla osób, które nie posiadają wiadomości specjalnych. Ponadto opinia biegłego powinna być uzasadniona w taki sposób, żeby umożliwić jej sądową kontrolę. W uzasadnieniu opinii biegłego powinny się znaleźć wszelkie informacje, które są potrzebne sądowi, jako wiadomości specjalistyczne, konieczne do ustalenia stanu faktycznego, a więc także umożliwiające weryfikację danych podanych przez biegłego, poprzez np. załączone dokumenty (wyrok SN z 19.05.1998, II UKN 55/98, wyrok SN z dnia 29.07.1999, II UKN 60/99).

Biegły sporządza opinię na piśmie i składa ją w sądzie. Odpis opinii biegłego sąd przesyła stronom postępowania i wyznacza termin (np. 7, 10, 14 lub 21 dni) na ustosunkowanie się do tejże opinii. Strona, która nie zgadza się z jej treścią, może w wyznaczonym terminie złożyć do niej zarzuty. 

Dowód z opinii biegłego jest kluczowym dowodem w sprawach o rentę. Przygotowując odwołanie od decyzji ZUS, warto już w jego treści zawrzeć wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii biegłych lekarzy, specjalizujących się w leczeniu schorzeń, którymi zostaliśmy dotknięci.

 

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 733 730 870e-mail: kontakt@michalpankiewicz.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Michał Pankiewicz & Współpracownicy Kancelaria Prawna Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Michał Pankiewicz & Współpracownicy Kancelaria Prawna z siedzibą w Krakowie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kontakt@michalpankiewicz.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: