Orzeczenie o niezdolności do pracy w dobie koronawirusa

Katarzyna Mrozowska31 marca 2020Komentarze (0)

Koronawirus spędza sen z powiek nie tylko przedsiębiorcom, ale też osobom pobierającym świadczenia przyznane w związku z orzeczeniem o niezdolności do pracy. Chodzi głównie o rencistów, którym w najbliższym czasie upływa ważność orzeczeń. Koniec ważności orzeczenia oznacza bowiem koniec świadczenia. Sytuacja jest tym bardziej problematyczna, że ZUS na swoich stronach informuje, iż do dnia 10 kwietnia (co najmniej) nie będą realizowane żadne badania bezpośrednie zaplanowane do przeprowadzenia przez lekarzy orzeczników i komisje lekarskie.

Orzeczenie o niezdolności do pracy w dobie koronawirusa

O sytuacji takich osób nie zapomniano na szczęście we wprowadzanych obecnie regulacjach prawnych. Tarcza antykryzysowa, przyjęta przez Sejm w dniu dzisiejszym, przewiduje szczególne rozwiązania zarówno dla osób pobierających renty jak i świadczenia rehabilitacyjne.

Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o:

  1. częściowej niezdolności do pracy,
  2. całkowitej niezdolności do pracy,
  3. całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
  4. niezdolności do samodzielnej egzystencji

wydane na czas określony, którego ważność upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu, zachowuje ważność przez okres kolejnych 3 miesięcy od dnia upływu terminu jego ważności, w przypadku złożenia wniosku o ustalenie uprawnień do świadczenia na dalszy okres przed upływem terminu ważności tego orzeczenia.

Oznacza to, że osoba pobierająca rentę, która przed upływem ważności swojego orzeczenia złoży w ZUS wniosek o rentę na dalszy okres, zachowuje ważność dotychczasowego orzeczenia jeszcze przez 3 kolejne miesiące. Przez ten czas będzie mogła być spokojna o wypłatę świadczeń.  Trzeba więc pamiętać o tym wymogu i wnioskować o rentę na dalszy okres jeszcze w trakcie ważności dotychczasowego orzeczenia.

Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 orzeczenie o okolicznościach uzasadniających ustalenie uprawnień do świadczenia rehabilitacyjnego, którego ważność upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu, zachowuje ważność przez okres kolejnych 3 miesięcy od dnia upływu terminu ważności tego orzeczenia, jednak nie dłużej niż przez okres, o którym mowa w art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, w przypadku złożenia wniosku o ustalenie uprawnień do świadczenia na dalszy okres, przed upływem terminu ważności tego orzeczenia.

W przypadku świadczenia rehabilitacyjnego sytuacja jest więc analogiczna.

Dalej ustawa przewiduje, że:

Prawo do świadczeń uzależnionych od stwierdzenia niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji ulega wydłużeniu do końca miesiąca kalendarzowego, w którym upłynie wydłużony termin ważności tego orzeczenia, bez konieczności wydania w tej sprawie decyzji.

Przykład:

Pani Anna pobiera rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy przyznaną do dnia wskazanego w orzeczeniu tj. do 15.04.2020. Jeśli przed tą datą złoży w ZUS wniosek o kontynuację renty, jej orzeczenie zostanie przedłużone o kolejne 3 miesiące czyli do dnia 15 lipca 2020. Renta zostanie zaś automatycznie wydłużona do końca lipca 2020 r., bez konieczności składania żadnych dodatkowych wniosków i dokumentów.

Jest to zatem rozwiązanie korzystne i zapewnia środki utrzymania na koleje  miesiące, pomimo, iż ważność orzeczenia już się skończyła.

Na koniec ostatnia uwaga. Ustawa w zakresie dotyczącym ważności orzeczeń wchodzi w życie z mocą od dnia 8 marca 2020 r. Zasady przedstawione przeze mnie powyżej mają odpowiednie zastosowanie do orzeczeń, których termin ważności upłynął przed dniem wejścia w życie ustawy (tj. do dnia 7 marca), jeśli wniosek o ustalenie uprawnień do świadczenia na dalszy okres został złożony przed upływem terminu ważności tego orzeczenia i nowe orzeczenie nie zostało wydane przed dniem wejścia w życie ustawy (przed dniem 7 marca).

Przedłużeniu ulegną więc również orzeczenia, które straciły ważność przed dniem 7 marca, o ile złożono wniosek o kontynuację świadczenia (renty lub świadczenia rehabilitacyjnego).

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 733 730 870e-mail: kontakt@michalpankiewicz.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Michał Pankiewicz & Współpracownicy Kancelaria Prawna Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Michał Pankiewicz & Współpracownicy Kancelaria Prawna z siedzibą w Krakowie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kontakt@michalpankiewicz.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: