Świadczenia w drodze wyjątku – tryb odwoławczy  

Katarzyna Mrozowska25 marca 2020Komentarze (0)

Wszyscy przyzwyczailiśmy się, że odwołanie od negatywnej decyzji ZUS składa się do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. W przypadku kwestionowana decyzji Prezesa ZUS, w przedmiocie odmowy prawa do świadczenia w drodze wyjątku,  procedura wygląda zupełnie inaczej.

Świadczenia w drodze wyjątku – tryb odwoławczy

Zgodnie z art. 83 ust. 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych od decyzji przyznającej świadczenie w drodze wyjątku oraz od decyzji odmawiającej przyznania takiego świadczenia nie przysługuje odwołanie według zasad określonych w procedurze cywilnej. Stronie przysługuje natomiast prawo do wniesienia wniosku do Prezesa ZUS o ponowne rozpatrzenie sprawy. Termin na złożenie wniosku wynosi 14 dni i biegnie od dnia otrzymania decyzji. Wniosek składa się za pośrednictwem najbliższej terenowej jednostki ZUS. Po upływie tego terminu, decyzja staje się prawomocna. Po wniesieniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy Prezes ZUS bada jeszcze raz wszelkie okoliczności, uwzględniając przy tym w szczególności argumentację strony zawartą we wniosku. W wyniku przeprowadzonego postępowania Prezes ZUS może zmienić swoją decyzję zgodnie z żądaniem strony (co oznacza wygraną) lub też utrzymać ją w mocy w dotychczasowym kształcie (sprawa przegrana).

W takim przypadku, na decyzję Prezesa ZUS utrzymującą w mocy zaskarżoną decyzję (decyzję II instancji) przysługuje skarga, którą składa się do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Skargę wnosi się na piśmie, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Skarga ta podlega rygorom prawa administracyjnego, a nie jak w przypadku „zwykłego odwołania” rygorom prawa cywilnego. Stosuje się do niej zatem ustawę Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, która określa sposób procedowania, a także precyzuje wymogi samej skargi. Co istotne, skargę może przygotować strona we własnym zakresie. W razie niewniesienia skargi w terminie, decyzja II Instancji staje się prawomocna.

Ostateczne stracie

Wojewódzki sąd administracyjny rozpatrujący skargę na decyzję Prezesa ZUS może (generalnie, nie wdając się w szczegóły procedury) oddalić skargę  lub uwzględnić skargę. Od  wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego oddalającego skargę istnieje możliwość wniesienia skargi kasacyjnej w terminie 30 dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem. O wymogi skargi kasacyjnej nie musicie martwić się sami, gdyż skarga jako sformalizowany środek zaskarżenia wymaga  tzw. przymusu adwokacko-radcowskiego. Oznacza to, że może ją sporządzić tylko i wyłącznie profesjonalny pełnomocnik.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 733 730 870e-mail: kontakt@michalpankiewicz.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Michał Pankiewicz & Współpracownicy Kancelaria Prawna Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Michał Pankiewicz & Współpracownicy Kancelaria Prawna z siedzibą w Krakowie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kontakt@michalpankiewicz.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: