ubezpieczenie chorobowe

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą, deklarowałaś wysoką podstawę wymiaru składek i pobierałaś z tego tytułu liczne świadczenia, możesz spodziewać się, iż ZUS będzie chciał podważyć zasadność takiej podstawy. Celowo zwracam się tutaj do Pań, gdyż ze względu na możliwość pobierania wysokich zasiłków chorobowych i macierzyńskich, to im dedykowane jest postępowanie wyjaśniające, zmierzające do podważenia wysokiej podstawy […]

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych określa terminy uiszczania składek na ubezpieczenia społeczne, w tym także składek na dobrowolne ubezpieczenia chorobowe. W razie opóźnienia w płatności, ubezpieczony może wystąpić do ZUS z wnioskiem o wyrażenie zgody na opłacenie składki chorobowej po terminie. Termin płatności składek został określony następująco: dla osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie […]

Punktualność to cnota nie tylko w codziennym życiu. Odpowiednie wyczucie czasu procentuje także w sferze ubezpieczeń społecznych. Od terminowego zgłoszenia do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego zależy, czy otrzymamy zasiłek, czy obejdziemy się smakiem. Zgodnie z generalną zasadą, objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym następuje od dnia wskazanego we wniosku o objęcie tym ubezpieczeniem, nie wcześniej jednak niż od […]