Zasiłek macierzyński a praca zarobkowa

Katarzyna Mrozowska10 listopada 2016Komentarze (1)

Osoby pobierające zasiłek macierzyński, czy to z tytułu umowy o pracę czy też z tytułu prowadzonej działalności, bardzo często są zainteresowane podjęciem dodatkowej pracy. Obawiają się jednak, że stracą przez to prawo do zasiłku macierzyńskiego. Czy słusznie?

Dzisiaj temat – wydawałoby się bardzo dobrze znany – wciąż jednak padają liczne pytania o możliwość wykonywania pracy w trakcie pobierania zasiłku macierzyńskiego.

Zasiłek macierzyński a praca zarobkowaUstawa zasiłkowa uzależnia przyznanie prawa do zasiłku macierzyńskiego jedynie od spełnienia warunku podlegania ubezpieczeniu chorobowemu w dniu porodu (lub też w dniu wnioskowania o zasiłek w sytuacji korzystania z niego przed przewidywanym terminem porodu). Ustawa ta nie zawiera przy tym żadnego unormowania, z którego wywieść by można zakaz pracy zarobkowej w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego. Takie ograniczenie przewidziane jest jedynie w stosunku do zasiłku chorobowego. Zgodnie z art. 17 ustawy zasiłkowej – ubezpieczony wykonujący w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową lub wykorzystujący zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia. Ograniczenia takiego ustawodawca nie wprowadził w stosunku do zasiłku macierzyńskiego.

Nieco inaczej kształtuje się jednak kwestia wykonywania pracy zarobkowej w przypadku pracowników, a inaczej osób niebędących pracownikami. Ci ostatni mogą dorabiać bez ograniczeń.

Sytuację pracowników w zakresie uprawnień do urlopów związanych z rodzicielstwem, a co za tym idzie uprawnień do zasiłku macierzyńskiego, regulują przepisy Kodeksu pracy. Pokrótce sytuacja matek-pracowników kształtuje się następująco:

1/ pracownica może pracować u pracodawcy udzielającego jej urlopu (własnego pracodawcy)  dopiero w trakcie korzystania z urlopu rodzicielskiego. Nie ma takiej możliwości  w okresie pierwszych 20 tygodni urlopu macierzyńskiego. Wymiar czasu pracy nie może przekraczać połowy pełnego etetu. W takim przypadku urlopu rodzicielskiego udziela się na pozostałą część wymiaru czasu pracy. W konsekwencji  zasiłek macierzyński ulega pomniejszeniu proporcjonalnie do tego wymiaru;

2/ u innego pracodawcy, niż pracodawca udzielający urlopu,  praca na podstawie umowy o pracę jest dopuszczalna także w trakcie urlopu macierzyńskiego. Nie ma przeszkód prawnych, ograniczających matce podjęcie pracy w ramach stosunku pracy u innego pracodawcy niż ten, który udzielił jej urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego.  W takiej sytuacji wymiar wykonywanej pracy nie ma wpływu na wysokość pobieranego zasiłku macierzyńskiego. Jest to zatem rozwiązanie korztystneijsze, niż praca u własnego pracodawcy;

3/ nie ma żadnych ograniczeń, jeżeli chodzi o podjęcie pracy w trakcie urlopu macierzyńskiego – a później rodzicielskiego – na podstawie umowy cywilnoprawnej (np. umowy zlecenia, o dzieło)  zarówno u pracodawcy, który urlopów udzielił, jak i na rzecz innego podmiotu. Dopuszczalna jest także praca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Również i w tym przypadku czas pracy i uzyskiwane dochody nie mają wpływu na wysokość pobieranego zasiłku macierzyńskiego.

Sytuacja ubezpieczonych niebędących pracownikami tj. zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych czy też prowadzących działalność gospodarczą ukształtowana jest na podstawie przepisów ubezpieczeniowych. Wynika z nich, że osoba prowadząca działalność gospodarczą i pobierająca zasiłek macierzyński z tytułu urodzenia dziecka może nadal osobiście prowadzić działalność gospodarczą bez zmniejszenia, zawieszenia lub utraty zasiłku. Ponadto w okresie pobierania zasiłku może podjąć pracę na podstawie mowy cywilnoprawnej czy też umowy o pracę,  a wymiar wykonywanej pracy pozostanie bez wpływu na wysokość pobieranego świadczenia. Dotyczy to zarówno zasiłku macierzyńskiego pobieranego za okres urlopu macierzyńskiego jak i za okres urlopu rodzicielskiego. Oznacza to mozliwośc wykonywania prazy zarobkowej bez żadnych ograniczeń czasowych, już nawet w pierwszym dniu pobierania zasiłku macierzyńskiego.

Reasumując: możliwość podejmowania pracy w trakcie pobierania zasiłku macierzyńskiego na podstawie różnych tytułów dotyczy wszystkich ubezpieczonych. W trakcie pobierania zasiłku macierzyńskiego można prowadzić działalność gospodarczą, pracować na podstawie umowy o pracę jak i umowy o dzieło czy zlecenia.  W przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, z jednym tylko ograniczeniem, a mianowicie pracownik nie może podjąć pracy na podstawie umowy o pracę w okresie urlopu macierzyńskiego u pracodawcy, który tego urlopu udzielił. W trakcie urlopu rodzicielskiego może pracować u tego pracodawcy w wymiarze 1/2 etatu.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 733 730 870e-mail: kontakt@michalpankiewicz.pl

{ 1 komentarz… przeczytaj go poniżej albo dodaj swój }

Ava 28 sierpnia, 2018 o 21:17

hmm.. ciekawy temat poruszyl

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Michał Pankiewicz & Współpracownicy Kancelaria Prawna Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Michał Pankiewicz & Współpracownicy Kancelaria Prawna z siedzibą w Krakowie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kontakt@michalpankiewicz.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: